Juhatuse koosolek 05.08.2016

Juhatuse koosolek 05.08.2016

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek

Toimumisaeg:05.08.2016. kell 19:00- 20.30.

Osavõtjad:

Juhatus: Arvo Kuslap (AK), Tiit Kõnd (TK), Raivo Kert (RK), Ago Koogas (AK), Kerlin Ledis( KL)

Revisjonikomisjon: Jaak Sünt ( JS), Meeme Riisma( MR)

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

1. Olukord metssigadega

A.Kuslap andis ülevaate hetkeolukorrast. Nüüdest on kohustus igale lastud seale teha SAK vereproov. Enne proovi tulemuste selgumist ei või ka nahka maha võtta. Jahindusnõukogu on määranud hooaja limiidiks min 315 siga, kellest 60% peavad olema emised. Hetkeks on sel hooajal lastud ca 130 siga. Linnamäel on praegu sea hind 1,5.- kg. Leitud on ka üks keeritsussi juhtum, seega tuleb igati hoolikalt sigadelt ka ussiproove võtta.

 

2.Põdrajaht

*Jahindusnõukogu on määranud limiidiks 59 põtra, mis jaguneb järgmiselt:

Pullid 33%

Lehmad 32%

Vasikad 35%

Limiidist otsustati koosoleku ajal jaotada järgmised load:

Põder 1 tk- T.Ulmile maakasutuse eest

* Põder 1 tk- HJS kokkutuleku võitjatele

* vasikas 1 tk- HJS kokkutuleku 3.koha eest

* Põder 1 tk -röövulukite jahimeestele

* Põder 3 tk- talunikele

* Põder 1 tk ja vasikas 1 tk- juhatusele

* Põder 1 tk Kumari laiul käinutele

Kokku jaotati: 9 põtra

Suur ühisjaht toimub 15.oktoobril- sellel jahil lastavatele loomadele limiiti ei määratud. *Kuna eelnevatel aastatel on müüdud põdra kommertslubasid, siis ilmselt loaomanikud soovivad põhiliselt suuri pulle lasta ja osaliselt ka sellest tingituna on korduvalt leitud suurte sarvedega praaklaskmise tõttu surnud pulle.Samuti on loa hind olnud suhteliselt madal ning osad põdrad on müüdud lihatööstusele vaheltkasuga edasi- kasu saamine pole jahi eesmärk. Sellest tingituna tekkis arutelu selle üle, kas pidada otstarbekaks sellel aastal kommertslubasid üldse mitte müüa. Kõik põdrad lastaks ühisjahi käigus ja trofeemaksu sarve harude pealt sel aastal ei oleks. Toimus põhjalik arutelu antud ettepaneku positiivsete ja negatiivsete külgede üle. Positiivsena toodi välja seda, et ühisjahis on laskmise distsipliin parem ja praagi tõenäosus väiksem. Negatiivsena ohtu, et kuna ühisjahid on nädalavahetustel, siis võib limiidi täitmisega raskusi tekkida.Samuti on negatiivne see, et aktiivsel jahimehel, kes tahab tingimata suurt pulli tabada, puudub loa hankimise võimalus. Teema üle toimus hääletus ja selle tulemused olid järgmised:

Poolt 4

Vastu 1 (A.Koogas).

Sellega otsustas juhatus vastu võtta järgmise põdrajahti puudutava otsuse:

1) Käesoleval aastal erakätesse kommertslubasid eraldi ei müüda.

2) Suures ühisjahis 15.oktooberil lastud põdrad realiseeritakse osalejate poolt soovitud viisil (jagatakse lihaks, konserviks, vorstiks jne).

3) Peale suurt ühisjahti lastud loomad realiseeritakse jahiseltsi müügipõtradena lihatööstusele või kui jahimeestel on soovi, siis saavad nad endile osta lastud põdra, makstes selle eest õiglast hinda. Õiglase hinnakirja täpsustab juhatus enne suure põdrajahi algust sõltuvuses põdraliha turuhinnast sel perioodil.

Põdravasika hinnaks jäeti endiselt 100.-

 

3.Metskits

Jahindusnõukogu on määranud kitse limiidiks 73 tk, mis jaguneb järgmiselt:

 Sokk 23 tk

 Kits 25 tk

 Tall 25 tk

Lubade hinnad on: sokk 25, kits 15,tall 10.

Sokulubade taotlusi oli koosoleku hetkeks laekunud järgmistelt inimestelt ning nendele võimaldati ka luba:

T.Ulm,R.Kert,K.Ledis,K.Erik,M.Riisma,M.Viilma,A.Koogas,K.Hepner,V.Koplimaa,O,Chichevi ts. Kui järelejäänud sokulubade osas on limiidist rohkem soovijaid, siis arvestab jahiseltsi esimees ka loasoovija aktiivsust ja panust ühisjahtidel( võiks olla aastas min 10 korda ühisjahil käinud). Lisaks otsustati, et sokuloa ostjatele kaasneb kohustus osta täiendavalt kitse või talleluba juhul, kui jahiperioodi lõpus on oht, et metskitse limiit jääb täitmata.

 

4.Linnujaht võõrastele

A.Kuslap informeeris,et enam ei tohi Silma alal üldse enam jahti pidada ning sellega kaob ära seni aktiivses kasutuses olnud linnujahi ala, kus käisid ka päevalubadega võõrad jahimehed. Kuna nimetatud suur linnujahi ala on kadunud, siis tekib paratamatult juurde koormust Varni kraavi otsa ja Laomäe alale, kus käib juba niigi palju jahimehi. Seetõttu otsustati, et linnujahi lubasid väljastatakse vaid HJS liikmega koos jahile minevale Läänemaa Jahindusklubi liikmele, mitte väljapoole LJK liikmeskonda.

 

5. Saakal

Saakal on nüüdest väikeulukiloaga lastav jahiuluk, kuid laskmisest tuleb seltsi esimehele teada anda.

 

Protokollis: T.Kõnd

Lisa kommentaar