Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:14.04.2017. kell 17:00- 19.00.

 

Osavõtjad:

Juhatus: Arvo Kuslap (AK), Helmuth Kaljo (HK), Tiit Kõnd (TK), Olev Peetris (OP), Raivo Kert ( RK), Ago Koogas ( AK)

Revisjonikomisjon: Jaak Sünt ( JS)

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

  1. 2016 hooaja kokkuvõte

A.Kuslap esitas 2016 aasta küttimise aruande järgmiselt:0

tabel_1

 

 

 

 

 

 

 

 

tabel_2

 

 

 

 

 

 

2016 aastal kütitud väikeulukid:

Rebane 86

Kährik 254

Metsnugis 39

Saakal 10

Mink 8

Mäger 3

Hunt 1

Halljänes 16

Kobras 52

 

2016 aastal kütitud linnud:

Hanelised 364, pardid 252, kormoran 1,lauk 3,varesed 68,tuvid 27

 

  • Suuremad röövulukite kütid olid: Künno Kalk,Alar Kruusma, Väino Kokvel, N.Tserepannikov, O.Chechevits, P.Roostfeldt, T.Targamaa

 

  1. 2016 majandustulemused ja 2017 aasta ettepanek

31.03.2017. seisuga on arvel raha 86 959.-

Eelmise majandusaasta kulud olid 29078.-.

Eelmise majandusaasta tulud olid 48003.-.( sellest 17 000.- sigade emakatest)

Kuna tulude laekumine sõltub olulisel määral seakatkust, siis otsustati 2017/18 aastaks planeerida kulusid ja tulusid võrdselt summas 25 000.-

*Toimus arutelu raamatupidaja palga tõstmise osas, mis hetkel on 60.- EUR kuus ja mida pole aastaid muudetud. Otsustati tõsta palk 70.- EUR peale kuus.

 

3.Seakatku küsimused

08.04.2017. Martna uudismaadel lastud seal tuvastati katk, mis on esimene juhtum HJS jahialal.

 

4.Ulukikahjustused

Oluline on aktiivselt tegeleda ulukikahjustustega ja seda eriti kohtades, kus on tehtud ennetavad teatised. Hetkel maaomanikelt otseseid pretensioone pole laekunud.

 

5.Jahimaja  remont

Püstkoja katus on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. Vajalik võtta ehitusfirmalt hinnapakkumine uue katusekatte paigaldamiseks( näiteks alla OSB plaat ja peale bituumenkärg).

R.Kert tõstatas küsimuse täiendavate suurte kulutuste tegemise mõttekusest objektile, mis asub võõral maal.

Kuna aga oma eraldi maa ostmist ja uue maja ehitamist enamik juhatusest ei pidanud põhjendatuks, siis otsustati kõigepealt selgitada katusekatte vahetamise maksumus.

 

6.Üldkoosoleku päevakord

HJS üldkoosolek toimub Käbi Pansionaadis 28.aprill 2017  kell 18.00.

 

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

 

1.2016/2017  majandusaasta aruande esitamine.

2.Revisjonikomisjoni akti esitamine.

3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

4.Liikmemaksu ja sisseastumismaksu määramine.

5.2017/2018.a eelarve esitamine ja kinnitamine.

6.Häältelugemiskomisjoni valimine uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiseks

7. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

8. Jooksvad küsimused

Lepiti kokku, et T.Kõnd saadab HJS liikmetele vastavasisulise teate täna õhtul.

Koosoleku juhatajaks tehakse ettepanek valida O.Peetris.

 

  1. Muud küsimused

* 2016 aasta üldkoosolekul vastu võetud uus põhikiri , koosoleku protokoll ja koosolekust osavõtjate nimekiri tuleb registrisse üles laadida hiljemalt enne 2017 aasta üldkoosolekut- Arvo Kuslap

*Suvise HJS kokkutuleku aeg lepitakse kokku üldkoosolekul ja see sõltub muuhulgas ka lasketiirus toimuvatest ehitustöödest.

* Lutaku lasketiir on küsinud toetust planeeritavateks tiiru rekonstrueerimistöödeks, samuti on kavas tiiru avamise järgselt määrata  Läänemaa JK renditasuks 100.- EUR kuus.

Üldkoosolekul tuleb küsida HJS liikmete arvamust selles küsimuses.

 

Protokollis: T.Kõnd

Lisa kommentaar