Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 02.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 02.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:02.08.2017. kell 17:30- 20.00.

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Helmuth Kaljo ( HK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

Kerlin Ledis(KL)

Revisjonikomisjon:Jaak Sünt ( JS), Meeme Riismaa(MR)

Kutsutud jahiseltsi liige: Kaido Erik( jahimaja arutelu küsimuses)

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

  1. Suurulukite küttimislimiidid

*Siga 182.             119 on hetkeks lastud.Seal vanuselist/soolist struktuuri ei rakendata.

*Metskits 144: talled 50-60 tk, kits +sokud pooleks.

*Põder 81:  24-30%vasikad, lehmad +pullid pooleks.

 

2.Põdralubade jagamine

Eeldatav kokkuostu hind  ca 4.- EUR/kg

Põdra lihakehade planeeritav  jagamine:

Juhatus 1+1

Sulev 2

Ulm1

Üldjaht 10

Talunikud 4

Väikeulukid 1+1

Kumari 1+1

Hundijahi ajajad 1

Valdav osa kokkuostu.

 

3.Jahikorraldus

R.Kert ja A.Koogas tõstatasid teema,et probleemiks on kerkinud ohutuse tagamine seajahil pimedal ajal, mil öö läbi pidevalt autoga ringi sõidetakse  ja  üksteise jahti segatakse.A.Koogase ettepanek- et siga lastaks põllult vaid kõrgistmelt.

Erakorralisele üldkoosolekule see punkt sisse panna.

 

Põdrajahil peab laskja hoolitsema päeva lõpus loomade äraviimise eest- ka seda teemat käsitleda erakorralisel üldkoosolekul „muude küsimuste“ osas.

 

4.Jahi keelamine Pullapääl

Maaomanik Peter Voecks on kirjalikult keelanud temale kuuluvatel kinnistutel igasuguse jahipidamise. O.Peetris paneb vastava info kodulehele ja seltsi meilidele.A.Kuslap teatas kodanikule suuliselt, et vajalik on tema keelumärgid üles panna.A.Kuslapil teha talle ka  vastus.

 

  1. Ulukikahjustused

K.Hepner on teinud kahjuennetusteate, mille alusel on vaja põdrajahti pidada Haapsaluga piirnevas taimeaias.

 

6.Uue jahimaja projekt

*Jahiseltsi juhatus  on soetanud Võnnu külasse kinnisvara, milleks on mahajäetud endine kalkunifarmi hoone mõõtudega 12×95 meetrit koos selle ümbrusega.

Lisaks on tehtud liitumisleping elektriga  20A.

Töörühm koosseisus A.Kuslap, T.Kõnd ,O.Peetris ja K.Erik on koostanud eskiisvariandi jahimaja arendamiseks koos eeldatava maksumusega, mis on kokku ca 150 000 + km.

 

*Vajalik on kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek 25.08.2017, mille päevakord on järgmine:

  • Kinnistu soetamise kinnitamine üldkoosoleku poolt
  • Juhatuse poolt jahimaja projekti ja rahastamisvõimaluste tutvustamine,samuti võimalik ehitustööde etapilisus
  • 2017/18 eelarve muutmine
  • Juhatusele volituste andmine jahimaja arendamiseks
  • LJK lasketiiru rahastamise otsustamine
  • Muud küsimused

O.Peetris saadab laiali vastava kutse jahiseltsi liikmetele.

*Jahimaja finantseerimine

Kohustuslik rahareserv – otsustati, et seltsi arvel olevat vaba raha  peab olema pidevalt 15 000 kuni 20 000.-.

Hetkel arvel ca 80 000.- ehk omavahenditest saaks hetkel kuni järgmise korralise üldkoosolekuni kulutada summat 65 000.-, mille kohta  kavatseb juhatus erakorraliselt üldkoosolekult volitusi küsida.

A.Kuslap valmistab erakorraliseks üldkoosolekuks ette muudetud 2017/18 eelarve projekti, milles on sisse viidud kulutused kinnistu ostmiseks ja jahimaja arendamiseks. Üldkoosolekule kaasa võtta ka ostu-müügileping.

 

*Tööde etapilisus

Selgitada 1.etapi võimalik maksumus ja maht, mida saab 65000.- eest nii, et 2018 põdra ühisjahiks oleks minimaalne maht ruume kasutamiseks valmis.Selgitada ka jooksvad kulud.

1.etapi tööde järjekord võiks olla:

projekt

50% katust

Vesi ja kanalisatsioon,elekter,küte

nahastusruum

saal

wc

T.Kõnd teeb vajalikud arvutused ja saadab juhatuse liikmetele ülevaatamiseks ja täiendamiseks.

K.Erik küsib täpsustatud katuse pakkumise kahes variandis: kogu hoone ja 50% katust.

Katuse ehitamise mahu osas oli elav arutelu, kas teha kohe kogu katus või ainult kuni pool katust. A.Koogas ja T.Kõnd olid arvamusel, et kuni pole selge kogu ülejäänud hoone pikkuse kasutamise otstarve, pole otstarbekas raha kogu katuse peale kulutada, vaid selle raha eest oleks mõttekam teha olulisemaid ehk 1.etapi töid.

  1. Muud küsimused

*Põdrajaht algab 1.oktoober.   Suur üldjaht 21.10.2017.

 

Protokollis: T.Kõnd

Lisa kommentaar