KAUR soovitused metssigade ja metskitsede küttimiseks (Peep Männil ja Rauno Veeroja)

KAUR soovitused metssigade ja metskitsede küttimiseks (Peep Männil ja Rauno Veeroja)

Lisaks juurde veel üks link EJS kodulehele http://www.ejs.ee/et/uudised-ja-teated/2440-sak-infopaeev-viljandis.html

Tere,

Lähiajal leiavad aset maakondlike jahindusnõukogude koosolekud, kus tehakse esialgsed otsused metssigade küttimiseks 2015.  jahihooajal. Käesolevaga toome välja soovitused, mida võiks arvestada lisaks 2014. a ulukiseire aruandes välja toodud soovitustele.

Ettepaneku aluseks on järgmised teadmised:

  • Metssea asustustihedus Eestis on jätkuvalt kõrge ning tema tekitatud kahjud maamajandusele jätkuvalt suured;
  • Alates 2014. a suvest on Eestisse levinud sigade aafrika katk (SAK), mille levik on siiani piirdunud vaid üksikute maakondadega;
  • Katku levik metssea populatsioonis on positiivses korrelatsioonis  nende asustustihedusega;
  • Metssigade liikumisaktiivsus suureneb kevadel-suvel elupaikade vahetuse ning sügisel noorte isendite  (kesikud) hajumisrände tõttu.

Eelnevast tulenevalt soovitame kõikidel seakatkust veel puutumata jahipiirkondade kasutajatel 2015. a märtsis ja aprillis jätkata tavapärasest märksa intensiivsema noorloomade küttimisega söödaplatsidel, vähendamaks metssea  asustustihedust. Katk ei pruugi levida üle kogu Eesti ning tema hääbumine lokaalsel tasandil on võimalik, kui me suudame metssea asustustihedust ennetavalt oluliselt alandada. Samas tuleks vältida täiskasvanud isendite (2 või enam aastat) isendite küttimist, kuna karja struktuuri lammutamisel suureneb noorloomade liikumisaktiivsus.

Siinkohal tuleb arvestada asjaoluga, et katku ei kanna edasi mitte niivõrd juba haigestunud, kuivõrd need terved loomad, kes külastavad nakatunud loomade söödaplatse. Katku leviku võimalus teiste liikide, sh huntide ja teiste raipesööjate abil on tühine võrreldes metssigade omavaheliste kontaktidega. Seetõttu peaksime katku leviku kontekstis kontsentreeruma eeskätt metssea asurkonna ohjamisele.

Lisaks metssigade küttimist 2015. jahiaasta alguses puudutavale otsusele soovitame jahindusnõukogudel paralleelselt langetada ka esialgne otsus metskitsede küttimise alustamise osas, lähtudes 2014. a ulukiseirearuandes esitatud soovitustest.

Kuigi vastavalt jahieeskirjale on lubatud jahipidamine metskitse sokkudele juba alates 1. juunist, soovitame metskitsede jooksuajale eelnevast (juunikuisest) sokujahist selle negatiivsete mõjude tõttu populatsioonile pigem loobuda. Jooksuajale vahetult eelnev ühest soost isendite asurkonnast eemaldamine avaldab tõsist negatiivset mõju populatsiooni asustusstruktuurile, vähendab geneetilist mitmekesisust ja liigisisest konkurentsi, langetades omakorda asurkonna vastupanuvõimet muutlike keskkonnatingimuste, erinevate parasiitide ja haigustekitajate suhtes.

Nii metssea kui metskitse puhul tuleks lõplikud otsused 2015. a küttimismahtude ja –struktuuri osas langetada alles pärast 2015. a ulukiseire aruande ilmumist juuni teises pooles.

Lugupidamisega,

Peep Männil ja Rauno Veeroja

KAUR ulukiseireosakond

Lisa kommentaar